Lid worden

VISpas 2023 bestellen

Bestel de VISpas (lidmaatschap van hengelsportvereniging en Sportvisserij Nederland) en eventuele toestemmingen gemakkelijk en snel online!

Na online betaling ontvang je per e-mail je tijdelijke VISpas en evt. de lijst van viswateren om direct te kunnen vissen.

De VISpas is meteen je bewijs van lidmaatschap van je hengelsportvereniging en Sportvisserij Nederland en gedurende het hele kalenderjaar geldig.

Meer weten over de VISpas? Klik hier

Eenmalig registreren

Ben je verhuisd of wil je anderszins je persoonlijke gegevens die aan de VISpas zijn gekoppeld wijzigen? Dan hoef je voortaan niet meer te bellen of mailen met het kantoor van Sportvisserij Nederland in Bilthoven.

Door je eenmalig te registreren op www.mijnsportvisserij.nl wordt je VISpas aan deze online omgeving gekoppeld, waarna je eenvoudig kunt inloggen via je Facebook of Google+ account. Vervolgens kun je allerlei administratieve zaken rondom de VISpas snel en gemakkelijk regelen:

  • Een duplicaat aanvragen als je je VISpas kwijt bent
  • De gratis MeeVIStoestemming aanvragen
  • Je voorkeur voor de papieren of digitale lijst van viswateren aangeven
  • Contactformulier
  • Lidmaatschap opzeggen

De komende maanden wordt MijnSportvisserij verder ontwikkeld en het aantal functionaliteiten uitgebreid.

Neem gratis iemand mee vissen!

Als VISpashouder mag je maximaal drie keer per jaar één persoon één dag gratis meenemen om te vissen. Dat kan via de gratis MeeVIStoestemming en in een landelijk ingebracht water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren. Als lid van een aangesloten hengelsportvereniging (VISpashouder) kun je dus familie, vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn gratis een dag meenemen om kennis te maken met het vissen. De MeeVIStoestemming geldt dus niet voor nachtvissen. De beste ambassadeur voor de sportvisserij ben jij! Kinderen tot 14 Jaar mogen altijd gratis meevissen met een VISpashouder, met maximaal één hengel. Meer over de documenten die voor jeugd beschikbaar zijn, lees je op de website van Sportvisserij Nederland.

VISpas 2023 bestellen

Bestellen Sie den VISpas (Mitgliedschaft im Angelverein und Sportvisserij Nederland) und alle Genehmigungen einfach und schnell online!

Nach Online-Zahlung erhalten Sie Ihre temporären VISpas und evtl. die Liste der Angelgewässer zum sofortigen Angeln.

Der VISpas ist sofort Ihr Mitgliedsnachweis Ihres Angelvereins und der Sportvisserij Nederland und ist das ganze Kalenderjahr über gültig.

Sie möchten mehr über den VISpas erfahren? Klicke hier

Registrieren Sie sich einmalig

Sie sind umgezogen oder möchten Ihre mit dem VISpas verknüpften persönlichen Daten ändern? Dann brauchen Sie das Büro von Sportvisserij Nederland in Bilthoven nicht mehr anzurufen oder zu mailen.

Indem Sie sich einmalig auf www.mijnsportvisserij.nl registrieren, wird Ihr VISpas mit dieser Online-Umgebung verbunden, wonach Sie sich einfach über Ihr Facebook- oder Google+-Konto anmelden können. Anschließend können Sie alle administrativen Angelegenheiten rund um den VISpas schnell und unkompliziert erledigen:

• Fordern Sie ein Duplikat an, wenn Sie Ihren VISpas verloren haben

• Fordern Sie die kostenlose MeeVIS-Erlaubnis an

• Geben Sie Ihre Präferenz für die gedruckte oder digitale Liste der Fischgewässer an

• Kontakt Formular

• Mitgliedschaft kündigen

MijnSportvisserij wird in den kommenden Monaten weiterentwickelt und die Anzahl der Funktionalitäten erweitert.

Nehmen Sie jemanden kostenlos mit zum Angeln!

Als VISpas-Inhaber können Sie maximal dreimal im Jahr eine Person kostenlos zum Angeln mitnehmen. Dies ist über die kostenlose MeeVIS-Genehmigung und in einem national eingeführten Gewässer in der Gemeinsamen Liste der niederländischen VIS-Gewässer möglich. Als Mitglied eines angeschlossenen Angelvereins (VISpas-Inhaber) können Sie daher interessierte Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte kostenlos einen Tag lang mitnehmen, um das Angeln kennenzulernen. Die MeeVIS-Erlaubnis gilt daher nicht für das Nachtfischen. Sie sind der beste Botschafter für das Sportfischen! Kinder bis 14 Jahre können mit einem VISpas-Halter immer kostenlos fischen, mit maximal einer Angelrute. Auf der Website von Sportvisserij Nederland können Sie mehr über die für Jugendliche verfügbaren Dokumente lesen.